Loading...
vru

“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ครั้งที่1/2563”

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ครั้งที่1/2563” ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#www.vru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *