Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2563”

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2563”

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *