Loading...
vru

“การประชุมกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563-2564”

“การประชุมกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563-2564”

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563-2564 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *