Loading...
vru

“โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *