Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2563”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ผศ.ดร.สุจพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2563” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมหอนิทัศน์ราชภัฏสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *