Loading...
vru

“การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2563”

“การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2563”

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *