Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2563 “

“การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2563 ”

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *