Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2563”

วันที่ 24 สิงหาคม 2563
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2563” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity

#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *