Loading...
vru

“การประชุมติดตามความคืบหน้า VRU Magazine”

“การประชุมติดตามความคืบหน้า VRU Magazine”

วันที่ 24 สิงหาคม อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า VRU Magazine โดยมีผู้ช่วยรองอธิการบดี คณะกรรมการ และทีมงานสื่อสารองค์กรและการตลาด รายงานความคืบหน้าของงาน ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *