Loading...
vru

“มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563”

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี”มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563″ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *