Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563”

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง สสร.ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *