Loading...
vru

“การตรวจเยี่ยมหน่วยงานประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 6)”

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี นำโดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยติดตามผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *