Loading...
vru

“โครงการอบรมวิทยากรผู้ช่วยงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน”

วันที่ 15 กันยายน 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมวิทยากรผู้ช่วยงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน” ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity

#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *