Loading...
vru

“คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ VRU Safe Driving”

วันที่ 16 กันยายน 2563

อาจารย์พิชญานี เชิงคีรีไชยยะ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน “คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ VRU Safe Driving” ณ ห้องประชุม SCC504 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *