Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 11/2563”

“การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 11/2563”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมนิทัศน์ราชภัฏ ชั้น 2 อาคาร ส่งเสริมการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *