Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)ครั้งที่ 11/2563”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการ”ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)ครั้งที่ 11/2563″ ณ ห้องประชุม 15-409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity

#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *