Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2563” 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการ”ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2563″ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#www.vru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *