Loading...
vru

“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี”

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี ร่วมเปิดหีบเลือกตั้ง “ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานีจำกัด ประจำปี 2564 ” หน่วยอุดมศึกษา1  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity

#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *