Loading...
vru

“การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563”

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12/2563” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#rajabhatlovecommunity

#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *