Loading...
vru

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล(Assessment Tools)”

วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผล (Assessment Tools)” ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#A_Adaptiveปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *