Loading...
vru

“ปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ESaraban)”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม “ปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ESaraban)”  ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *