Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประชุมครั้งที่ 10/2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประชุมครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *