Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564”

วันที่ 14  มกราคม 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564″ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์”  ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *