Loading...
vru

“แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน”

“แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน”

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการ”แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *