Loading...
vru

“ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงบลงทุนในปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 17 มกราคม 2564

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม “ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงบลงทุนในปีงบประมาณ 2564”  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *