Loading...
vru

“การอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัย”

วันที่ 19 มกราคม 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัย” ณ  ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#A _Activenessทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#A_Adaptiveปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#A_Acceptance and Friendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *