Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการตัดสินบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 19 มกราคม 2564
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการตัดสินบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *