Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 1/2564”

วันที่ 21 มกราคม 2564

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการ”ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 1/2564″ ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *