Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564”

วันที่ 22 มกราคม 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการ “ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564” เพื่อหารือในวาระต่างๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *