Loading...
vru

ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและดำเนินการจัดการความสุข ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและดำเนินการจัดการความสุข ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและดำเนินการจัดการความสุข ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *