Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)ครั้งที่ 1/2564”

วันที่ 25 มกราคม 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)ครั้งที่ 1/2564” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ในพระบรมราชูปถัมภ์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *