Loading...
vru

“โครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามแนวพระดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน”

วันที่ 27 มกราคม 2564

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามแนวพระดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity

#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *