Loading...
vru

“การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564”

“การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *