Loading...
Uncategorized

สุขภาพและความงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 นก.
รอบที่เปิดรับ
• Portfolio รับวันที่ 2 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63
• Quota รับวันที่ 6 ก.พ. –30 มี.ค. 63
• Admission 1 รับวันที่ 17 – 27 เม.ย.63
• Admission 2 รับวันที่ 7 – 20 พ.ค. 63
ค่าลงทะเบียน
• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 .-
• ค่าลงทะเบียน 15,000 .-
รับจำนวน 35 คน
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
• อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย ด้านสุขภาพและความงามในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม สถาบันวิจัยด้านสมุนไพร หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
• เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและดูแลการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
• ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2563
เปิดภาคการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *