Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2564”

“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2564”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *