Loading...
vru

“คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว”

“คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการ “ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว” ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารธุรกิจบริการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *