Loading...
vru

“การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564”

“การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน “การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2564” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *