Loading...
vru

“โครงการของขัวญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ยินดีต้อนรับ นายสุรชัย  ชัยตระกลูทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ  ประธานกล่าวพิธีเปิด “โครงการของขัวญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน” วันที่ 22 – 23  กุมภาพันธ์ 2564 (ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *