Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการร่างแผนมหาวิทยาลัย”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการ “ประชุมคณะกรรมการร่างแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Y_Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *