Loading...
vru

“กิจกรรมประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์สร้างสรรค์ 4.0 ระดับชาติ”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานกล่าวเปิด “กิจกรรมประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์สร้างสรรค์ 4.0 ระดับชาติ” ซึ่งได้จัดกิจกรรมโดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *