Loading...
vru

“การประชุมจัดทำและทบทวนแผนสภามหาวิทยาลัย”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมจัดทำและทบทวนแผนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *