Loading...
vru

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *