Loading...
vru

“ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564”

วันที่ 1 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ประธานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยในการประชุมได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนจะเริ่มการประชุม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นับถือ และสวัสดีปีใหม่ไทยแก่ผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *