Loading...
vru

“ประชุมรายงานผลการดําเนินงาน โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”

วันที่ 29 มีนาคม 2564  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ต่อผู้ตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยในรอบที่ 1 นี้ เป็นเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ

  1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
  2. การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

#VALAYA

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/2PjmaAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *