Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2564”

วันที่ 5 เมษายน 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุม “คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2564”  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *