Loading...
vru

“การบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี”

“สำนักงานอธิการบดี”
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *