Loading...
vru

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล”

วันที่ 7 เมษายน 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล”  วันที่ 7 – 8 เมษายน 2564   ณ ห้อง scc 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *