Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *