Loading...
vru

“วไลยอลงกรณ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564”

วันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วไลยอลงกรณ์ สืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ลานเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *