Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2562”

“การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2562”
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 MS 216 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *